Kontakt:

Obec Kráľovičove Kračany
Kráľovičove Kračany 109
930 03 Kráľovičove Kračany

031 / 551 41 29
www.kralovicovekracany.ocu.sk

kral.kracany@nextra.sk

IČO: 00305529
Banka: VÚB, a.s.
č.ú: 19920122/0200

 

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. KÚPNA ZMLUVA 1
 2. Zmluva o nájme nebytových priestorov - 1. strana
 3. Zmluva o nájme nebytových priestorov - 2. strana
 4. Zmluva o nájme nebytových priestorov - 3. strana
 5. Zmluva - Dexia banka 1.strana
 6. Zmluva - Dexia banka 2.strana
 7. Zmluva o výpožičke 1. strana
 8. Zmluva o výpožičke 2. strana
 9. Zmluva o výpožičke 3. strana
 10. Kúpna zmluva 2
 11. Zmluva-Dexia banka 2
 12. Zámenná zmluva
 13. Kúpna zmluva 2012/1
 14. Kúpna zmluva Jednota
 15. Kúpna zmluvy 2012/2
 16. Kúpna zmluva 2012/3
 17. Zmluva o terminovanom úvere
 18. Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere dodatok č.3
 19. Zmluva o zriadení záložného práva na nehn. majetok
 20. Dohoda o odstúpení od zmluvy
  Dohoda o odstúpení od zmluvy
 21. Zmluva o nájme nebytových priestorov
 22. Zmluva o zriadení vecných bremien
 23. Zmluva o poskytnutie služby
 24. Zmluva o termínovanom úvere Dodatok č.1
 25. Zmluva o výpožičke DHZ
 26. Zmluva o dielo
 27. Kúpna zmluva MUTUUM s.r.o
 28. Kúpna zmluva Tomasek
 29. Zmluva o pôžičke
 30. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
 31. Darovacia zmluva-Soja Cereal
 32. Zmluva o dielo Ge-Va
  Bezpečnostný projekt
 33. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
  4/2014
 34. DOTACIA DHZ 1_2014
 35. DOTACIA DHZ 2_2014
 36. DOTACIA DHZ 3_2014
 37. DOTACIA DHZ 4_2014
 38. DOTACIA DHZ 5_2014
 39. DOTACIA JDS 1_2014
 40. DOTACIA JDS 2_2014
 41. DOTACIA MSČK 1_2014
 42. DOTACIA TJ 1_2014
 43. DOTACIA TJ2_2014
 44. DOTACIA TJ 3_2014
 45. DOTACIA TJ 4_2014
 46. DOTACIA TJ 5_2014
 47. DOTACIA TJ 6_2014
 48. DOTACIA TJ 8_2014
 49. DOTACIA TJ 9_2014
 50. DOTACIA TJ 10_2014
 51. DOTACIA TJ 11_2014
 52. DOTACIA TJ 12_2014
 53. DOTACIA TJ 13_2014
 54. DOTACIA TJ 14_2014
 55. DOTACIA TJ 15_2014
 56. DOTACIA TJ 17_2014
 57. DOTACIA ZPP 1_2014
 58. DOTACIA TJ 18_2014
 59. DOTACIA TJ 19_2014
 60. DOTACIA TJ 20_2014
 61. DOTACIA ZPP 2_2014
 62. Zmluva o vykonaní preložky elektroen. zariadenia
  Západoslovenská distribučná, a.s.
 63. DOTACIA TJ 7_2014
 64. DOTACIA TJ 16_2014
 65. DOTACIA TJ 17_2014
 66. DOTACIA TJ 21_2014
 67. DOTACIA TJ 22_2014
 68. DOTACIA TJ 23_2014
 69. DOTACIA TJ 24_2014
 70. DOTACIA TJ 25_2014
 71. DOTACIA TJ 26_2014
 72. Kúpna Zmluva Ivanová D.
 73. Kúpna Zmluva Perényiová Z.
 74. Zmluva o budúcej zml. o zriadení vecných bremien
  Západosl.distribučná, a.s. Bratislava
 75. Zmluvy o nájme hrobového miesta
  január 2015 - apríl 2015
 76. Zmluva o budúcej KZ 14/567/L13.0958.14.0003
  Západosl. distribučná, a.s. Bratislava
 77. Dodatot č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  SPP a.s. Bratislava
 78. Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č.: SITB-002-2015/41-766
  Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR
 79. Zmluvy o nájme hrobového miesta
  január 2015 - január 2016
 80. Dodatok k zmluve o poskytovaní služ. v odpad.hosp.
  PURA, spol. s r.o. Dunajská Streda
 81. Dodatok č. 2 k ZoD č. 3/2012
  Stavoinvesta DS - záručná lehota
 82. Dodatok č. 1 k ZoD č. 24092012
  Ľudový dom - predl.záruč. lehoty
 83. Zmluva č.26708 o poskytnutí dotácie
  Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
 84. Kúpna zmluva
  COOP Jednota s.d., Dunajská Streda
 85. Zmluva o poskyt. služby-odchyt opustených a túlavých psov
  Obč. združenie Dogazyl - uzn. č. 5.5/2016/OZ, 31052016
 86. Mandátna zmluva - projekt výzvy o NFP - kanalizácia
  Veriton, s.r.o. uzn.č. 5.3/2016/OZ, 31.05.16
 87. Mandátna zmluva na výkon činností spojených s obstarním koncesie....
  AE group, s.r.o. Piešťany, uzn. č. 9.4/2016/OZ 12.07.2016
 88. Zmluva č. Z11122015142 o systéme triedenia a zberu kom. odpadu
  ENVI_PAK, a.s., uzn.č. 5.6/2016/OZ zo dňa 31.05.2016
 89. Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - kanalizácia
  LEDAS. s.r.o. Bratislava, uzn. 5.4/2016/OZ, zo dňa 31.05.2016
 90. Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR obce
  RRA ISTER Dunajská Streda, uzn. 9.5/2016/OZ, zo dňa 12.7.2016
 91. Zmluva č. 26708 o poskytnutí dotácie
  Dobrovoľná požiarna ochrana SR - zo dňa 12.5.2016
 92. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2016/Do
  Združenie Priateľov Petőfiho Kráľ. Kračany
 93. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2016/Do
  ZO Jednoty dôchodcov Kráľovičove Kračany
 94. Koncesná zmluva o zabezpeč.prev.,moderniz. a údržby verejného osvetlenia
  SE Predaj, s.r.o. Bratislava, uzn.13.4/2016/OZ
 95. Koncesná zmluva o zabezpeč.prev.,moderniz. a údržby verejného osvetlenia
  Príloha č. 1
 96. Koncesná zmluva o zabezpeč.prev.,moderniz.a údržby verejného osvetlenia
  Príloha č. 2,3
 97. Zmluva o dielo-Ľudový dom-udržiavacie práce
  Jaroslav Profant, Gabčíkovo
 98. Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - 2015
  PROF&PARTNERS, s.r.o. Bratislava, uzn. 14.4/2016/OZ, zo dňa 20.10.2016
 99. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 3/2016/Do
  DHZ Kráľovičove Kračany
 100. Úverová zmluva č. 276066-2016
  Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., uzn. č. 15.9/2016/OZ zo dňa 09.11.2016
 101. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 276066-2016
  Slovenská záručná a rozvojová banka. a.s. , uzn. č. 15.10/2016/OZ zo dňa 09.11.2016
 102. Zmluva o dielo - elektr.zabezp.systém
  Lv Solutions, s.r.o. Dun.Streda, uzn.17.9/2016/OZ, zo dňa 12.12.2016
 103. Zmluva o prevádzke triedeného zberu
  ADAX spol.s r.o., dun. Streda, uzn. 16.4/2016/OZ zo dňa 30.11.2016
 104. Zmluva o nájme hrobového miesta
  január 2015-december 2016
 105. Leasingová zmluva č. 5701956 - osobné vozidlo Dacia
  UniCredit Leasing Slovakia, a.s. uzn. 14.3/2016/OZ, zo dňa 20.10.2016
 106. Nájomná zmluva č. 1916-Dodatok č. 3
  poľnohospodárske družstvo Jurová, uzn. č. 17.8/2016/OZ, zo dňa 12.12.2016
 107. Dodatok č.1 k zmluve o výpož. č. SITB-002_2015/41-766
  MV SR _Sekcia informatiky,telekomunikácií a bezpečn. MV SR
 108. Zmluva o nájme bytu č. 2016/002/ZoN
  Hanzel Anna
 109. Zmluv a o nájme bytu č. 2016/003/ZoN
  Lukács Robert
 110. Zmluv a o nájme bytu č. 2016/004/ZoN
  Darnay Teodor
 111. Zmluv a o nájme bytu č. 2016/005/ZoN
  Haárová Andrea
 112. Zmluv a o nájme bytu č. 2016/006/ZoN
  Zsemlye Leonard
 113. Zmluv a o nájme bytu č. 2016/007/ZoN
  Vargová Iveta
 114. Zmluv a o nájme bytu č. 2016/008/ZoN
  Lukácsová Magdaléna
 115. Zmluva o nájme bytu č. 2016/009/ZoN
  Hodossy Patrik
 116. Zmluva o nájme bytu č. 2016/010/ZoN
  Kázmér Valentín
 117. Zmluva o nájme bytu č. 2016/011/ZoN
  Haárová Monika
 118. Zmluva o nájme bytu č.2016/012/ZoN
  Brunnerová Réka